Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro rámcovou smlouvu o dílo společnosti Picknick sro, IČ: 10856455, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 349644 (dále jen „zhotovitel“).

I. Úvodní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami v postavení objednatele (dále jen „Objednatel“ a společně se Zhotovitelem jako „Smluvní strany“) vyplývající ze smluv o dílo mezi nimi uzavřených. Veškeré odchylky od těchto VOP musí být v příslušné smlouvě výslovně ujednány.

Tyto VOP tvoří součást obsahu každé smlouvy pro provedení díla (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele dodat Objednateli ujednané dílo, a to bez ohledu na způsob uzavření a formu takové Smlouvy. Společně se Smlouvou představují tyto VOP úplnou dohodu smluvních stran a jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená ve Smlouvě nebo VOP či nezahrnutá do Smlouvy výslovným odkazem ve Smlouvě nebudou pro smluvní strany závazné.

Dílem se rozumí předmět Smlouvy, tj. dílo vytvořené na objednávku, přičemž Zhotovitel poskytl licenci k účelu díla (dále jen „Dílo“).

Ve Smlouvě je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylnou od těchto VOP, přičemž odchylná úprava ve Smlouvě má před ustanoveními těchto VOP přednost. Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností, která nejsou upravena ve VOP, platí úprava ve Smlouvě. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než dohodou uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Obchodní podmínky Objednatele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné, pokud se tak Smluvní strany ve Smlouvě výslovně nedohodnou. 

II. Způsob uzavírání Smlouvy

Na základě komunikace Smluvních stran vyhotoví Zhotovitel objednávku Díla (dále jen „Objednávka“).

Objednávka obsahuje specifikaci Díla, jeho rozsah, způsob předání a rozpočet Díla, cenu díla a způsob úhrady ceny Díla, přibližný harmonogram realizace díla, případně další dokumenty, na které Objednávka odkazuje. Objednávka může obsahovat délku platnosti Objednávky, po kterou platí především cenová nabídka.

Podepsanou Objednávku zašle Objednatel na mail uvedený v Objednávce, případně zašle podepsaný originál do sídla Zhotovitele.

Smlouva je uzavřena akceptováním Objednávky ze strany Zhotovitele, přičemž za akceptaci se považuje zaslání mailu na adresu Objednatele uvedenou v Objednávce, pokud tato akceptace bude obsahovat shrnutí Objednávky a příslušné přílohy Objednávky (dále jen „Akceptace“). Objednatel je oprávněn odmítnout Objednávku bez udání důvodů. 

III. Předmět Smlouvy 

Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést Dílo specifikované v Objednávce. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.

Zhotovitel je oprávněn provedením Díla pověřit třetí osoby.

IV. Cena Díla

Cenou Díla je cena ujednaná ve Smlouvě, tj. cena uvedená v Akceptaci Objednávky. Změny ceny díla jsou možné pouze za podmínek stanovených v těchto VOP (dále jen „Cena Díla“).

Cena se uvádí bez DPH, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel k ceně v příslušném daňovém dokladu připočte DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo za ujednanou cenu.

Změny ceny Díla jsou možné postupem dle čl. VI. odst. 3 těchto VOP.

Objednatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) přebírá nebezpečí změny okolností.

V případě, že Dílo je opakovaným plněním, tak je Zhotovitel navýšit cenu každý rok o míru inflace za předchozí kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. V případě, že bude index spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem zrušen nebo změněn tak, že nebude možné určit míru inflace, užije se pro výpočet inflace jiný index Českého statistického úřadu, který bude určovat míru inflace, a pokud takovýto index nebude vydán, tak se užije harmonizovaný roční průměrný index spotřebitelských cen vyhlašovaný statistickým úřadem Evropské Unie - Eurostatem. Takto zjištěná částka se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli zvýšení Ceny díla bez zbytečného odkladu poté, kdy bude míra inflace za předchozí kalendářní rok známa. Objednatel je povinen hradit zvýšenou Cenu Díla od okamžiku doručení písemného oznámení a současně doplatit rozdíl mezi zvýšenou a původní Cenou Díla zpětně od 1.1. kalendářního roku, na který se Cena Díla zvyšuje, a to ve lhůtě splatnosti konkrétní části Díla.

Objednatel bere na vědomí, že hodinová sazba Zhotovitele nad rámec Ceny díla, tj. na vícepráce, či činnosti mimo rozsah Díla a nebude-li dohodou stran stanoveno jinak je 2.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu prací. Tato cena je stanovena ke dni vydání těchto VOP a Zhotovitel je oprávněn tuto hodinovou sazbu navýšit v souladu s předchozím ustanovením smlouvy (tj. o reálnou výši inflace za předchozí rok).

V. Termín plnění

Práce na provádění Díla bude Zhotovitelem zahájena v termínech stanovených v harmonogramu Díla, který je součástí Akceptace, nebo bez zbytečného odkladu po dodání všech podkladů, informací a věcí potřebných pro provedení Díla Zhotovitelem a po zaplacení případně sjednané zálohy.

Zhotovitel se nedostane do prodlení s provedením Díla, prokáže-li, že prodlení s provedením, nebo dokončením Díla vzniklo v souvislosti s jednáním Objednatele, či třetích osob nezbytných k provedení Díla.

Dodržení termínu předání Díla je závislé na součinnosti ze strany Objednatele, zejména na řádném předání všech podkladů, informací a věcí potřebných k provedení Díla v termínu stanoveném Smlouvou a uhrazení případných plateb na ujednané zálohy.

V případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednatel v prodlení s placením některé platby ve smyslu těchto VOP nebo Smlouvy, termín plnění stanovený Smlouvou se automaticky prodlužuje o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s placením, a po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla. 

VI. Provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, dodržovat Smlouvu, tyto VOP a obecně závazné právní předpisy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích Zhotoviteli ze Smlouvy a těchto VOP.

Dojde-li v průběhu provádění Díla bez zavinění Zhotovitele k nutnosti provést Dílo odchylně, k nutnosti provést další práce, nebo dodat další věci určené pro provedení Díla, v Akceptaci, upozorní Zhotovitel Objednatele prokazatelným způsobem na tuto skutečnost spolu s uvedením dopadu takové změny Díla na termín plnění Díla a cenu Díla. Zhotovitel je povinen provést takovou změnu Díla pouze tehdy, dá-li s touto změnou Díla, termínu plnění Díla a ceny Díla Objednatel souhlas.

Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů, předané dokumentace, nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele v rámci provádění Díla, sdělit mu povahu těchto nedostatků a vyzvat Objednatele k dodání vhodných pokynů, dokumentů nebo věcí. Objednatel je povinen se k takovému upozornění Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Jestliže tyto nevhodné pokyny, dokumentace nebo převzaté věci znamenají nemožnost provádět Dílo v souladu se Smlouvou a těmito VOP, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, a do doby, než Zhotovitel obdrží od Objednatele náležité pokyny, dokumentaci či věci k provedení Díla, není Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla. Trvá-li přerušení prací déle než 60 dnů je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností Objednatele.

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, nevhodnou dokumentací nebo nevhodnými věcmi dodanými Objednatelem, jestliže tento na jejich použití při provádění Díla trval i přes upozornění Zhotovitele. 

VII. Předání a převzetí Díla

Nestanoví-li Objednávka něco jiného, tak Dílo bude předáno elektronicky. Pro účely Smlouvy se za předání a převzetí Díla považuje jeho odeslání Objednateli, případně fyzicky předání na nosiči CD/DVD, po dohodě stran a to ve formátu dle Akceptace. V případě, že není uveden formát Díla, tak se za formát díla považuje Portable Document Format (PDF), pokud to povaha Díla umožňuje.

Dílo se považuje za předané 5. pracovním dnem odeslání Díla Objednateli. Objednatel je povinen oznámit vady Díla nejpozději do 14 dnů od předání Díla.

Při prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v tom případě, jestliže Zhotovitele po jeho prodlení řádně vyzve ke splnění jeho povinností, určí mu k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 14 pracovních dnů, a Zhotovitel Dílo v takto dodatečně poskytnuté době nepředá. Objednatel je povinen upozornit ve své výzvě Zhotovitele na svůj úmysl od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat Dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, tj. okolnosti vyšší moci, nebo pokud nastaly z důvodu na straně Objednatele.

Pro účely těchto VOP se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín plnění či na sjednanou cenu Díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností ve Smlouvě sjednaných, kterým se dotčená Objednatel nemohl účelně vyhnout nebo je překonat, které dotčená strana nemůže ovládat a které dotčené straně nelze přičíst jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události, nebo na ně navázanou problematiku dodavatelských řetězců aj. (dále jen „Vyšší moc“).

Jestliže je nebo bude některé ze Smluvních stran z důvodu Vyšší moci bráněno v jakýchkoliv jejích závazcích podle Smlouvy, musí tato Smluvní strana dát o události Vyšší moci oznámení druhé smluvní straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je nebo bude bráněno. Oznámení musí být podáno nejpozději 14 dnů poté, co si dotčená Smluvní strana uvědomila nebo měla uvědomit příslušnou okolnost zakládající Vyšší moc. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti Vyšší moci.

Dotčená Smluvní strana, která dodržela podmínky stanovené v předchozím bodu, musí být omluvena z plnění těchto závazků po dobu, po kterou jí Vyšší moc brání v jejich plnění. 
Každá ze Smluvních stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizování jakéhokoliv zpoždění při plnění závazků ze Smlouvy v následku působení Vyšší moci.

Dotčená strana musí dát druhé straně oznámení, když přestane být Vyšší moci ovlivňována.

Pokud se plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu Vyšší moci, Smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je každá ze stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením zaslaným druhé smluvní straně odstoupit od této

Termín předání Díla se automaticky prodlužuje v případě prodlení Objednatele se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto VOP.

VIII. Nabytí vlastnického práva

Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu Díla, zejména k věcem určeným k provedení Díla dodaným Zhotovitelem, okamžikem zaplacení celé ceny Díla, včetně ceny Zhotovitelem dodaných věcí.

Do okamžiku nabytí vlastnického práva podle těchto VOP je Objednatel povinen respektovat a ochraňovat vlastnické právo Zhotovitele a do tohoto vlastnického práva nezasahovat. Objednatel je oprávněn s Dílem disponovat a nakládat s ním způsobem ovlivňujícím jeho hodnotu až po nabytí vlastnického práva, pokud není výslovně ve Smlouvě ujednáno jinak. 

IX. Licence 

V případě, že výsledné Dílo naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) uděluje tímto Zhotovitel, a to předáním Díla, licenci k užití Díla (vcelku i po částech) jakož i k užití veškerých výsledků činnosti Zhotovitele předaných Objednateli v rámci Smlouvy a to v následujícím rozsahu (dále jen „Licence“): 

• K užití Díla samostatně, přičemž Objednatel je oprávněn Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli díla souborného či do audiovizuálního, a to staticky či dynamicky (animace); 

• K užití díla v původní podobě nebo v podobě dle výše uvedeného bodu jakýmkoli způsobem užití (zejména rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování, sdělování veřejnosti atp.), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu; 

• K užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle prvního bodu bez omezení teritoria, tj. na celém světě; 

• K užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle prvního bodu bez omezení času, tj. na celou dobu trvání autorských práv 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnou třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.

Objednatel není povinen Licenci k Dílu využít.

Licence k Dílu se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na autorské dílo, ale také na jakékoliv jiné výsledky Díla, které jsou předmětem právní ochrany nehmotných statků, zejména na know-how, které Zhotovitel vytvoří v rámci nebo v souvislosti se zhotovením Díla (dále jen „Předmět práv k nehmotným statkům“). Poskytovatel tak tímto uděluje Licenci k Předmětu práv nehmotným statkům.

V případě, že v rámci zhotovení Díla dojde k vytvoření databáze, t. databáze ve smyslu § 88 AZ, přísluší zvláštní práva pořizovatele takové databáze Objednateli.

Odměna za poskytnutí Licence k Dílu je zahrnuta v Ceně Díla.

Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí s tím, aby Dílo resp. jakákoliv jeho část byla zveřejněna.

Zhotovitel může užít Dílo pro účely své prezentace, marketingové účely, prezentace ve svém portfoliu včetně jejich zveřejnění na internetu.

Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné úpravě Licence přímo ve Smlouvě, nebo v samostatné licenční smlouvě.

V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran poruší svá oprávnění, nebo rozsah Licence dle tohoto článku, je povinna uhradit druhé Smluvní straně pokutu ve výši 500.000,- Kč, přičemž nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.

X. Platební podmínky a sankce za prodlení s úhradou ceny Díla

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit a předat Objednateli daňový doklad (fakturu) buď současně se zasláním Díla, nebo kdykoliv po zaslání Díla. Je-li Dílo předáváno po částech, je Zhotovitel oprávněn fakturovat každou jím zaslanou část Díla.

Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu i v elektronické podobě.

Cena je na daňovém dokladu uvedena v Korunách českých (Kč). Je-li kupní cena na žádost Objednatele uvedena v EUR a hradí-li se v Kč, použije se pro přepočet kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, kdy je platba připsána na účet Zhotovitele.

Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě, jinak se splatností do 14 dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli, a to vždy bezhotovostním převodem. Za okamžik zaplacení faktury se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka zcela připsána na bankovní účet Zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na cenu Díla. Zhotovitel v takovém případě vystaví Objednateli zálohovou fakturu, jejíž splatnost činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Zhotovitel je povinen začít plnění svých povinností ze Smlouvy, včetně objednávek materiálů na Dílo, zahájení provádění Díla apod., až v okamžiku úplného uhrazení zálohy na cenu Díla Objednatelem.

Bankovní poplatky Objednatele spojené s platbami Zhotoviteli hradí Objednatel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí cenu Díla či její část před okamžikem její splatnosti.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části ceny Díla z důvodu vad Díla nebo jiných tvrzených nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.

Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li Objednatel, přes písemnou výzvu Zhotovitele k zaplacení v dodatečné lhůtě v délce 10 dnů, v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého závazku.

Zhotovitel je oprávněn pozastavit plnění veškerých svých smluvních povinností vůči Objednateli až do úplné úhrady všech svých splatných pohledávek, jež má za Objednatelem. V takovém případě bude Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli veškeré škody, náklady a výdaje jemu vzniklé.

V případě prodlení s úhradou kterékoliv faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

XI. Práva z vadného plnění a záruka

Zhotovitel je povinen předat Dílo v kvalitě a s vlastnostmi dohodnutými ve Smlouvě. Není-li ujednáno jinak, musí mít předané Dílo vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel neodpovídá za vhodnost Díla k určitému použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím dílem Objednatele, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

Oznámení o vadách musí obsahovat označení Díla, popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění a případně fotodokumentaci zjištěné vady Díla.

Pokud vada není oznámena včas, veškerá práva Objednatele spojená s předmětnou vadou zanikají.

Objednatel je povinen v případě výskytu vady Dílo ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany Zhotovitele.

V případě, že Objednatel Dílo použije, nebo započne využívat, tak se považuje, že Dílo akceptoval ve stavu i s vadami a tímto se vzdává práva na náhradu z vadného plnění.

Objednatel má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že v případě vytknutí vady je povinen určit Zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které Zhotovitel vady Díla odstraní. Takto poskytnutá lhůta nesmí být kratší než 5 dnů. Pouze v případě marného uplynutí této lhůty kvůli skutečnostem na straně Zhotovitele má Objednatel právo za podmínek stanovených občanským zákoníkem buď požadovat slevu z ceny Díla, nebo od Smlouvy odstoupit.

Týkají-li se vady pouze části Díla, je Objednatel oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od Smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím vadné části Díla. Objednatel své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům Zhotovitele na zaplacení ceny Díla.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady Díla.

XII. Komunikace Smluvních stran

Smluvní strany v rámci Smlouvy určili oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních záležitostech, fakturačních záležitostech a technických záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.

Jména svých oprávněných osob je každá ze smluvních stran oprávněna jednostranně změnit, a to formou oznámení druhé Smluvní straně.

Smluvní strany berou na vědomí, že k požadavkům a jednání jiných osob nebude druhou Smluvní stranou přihlíženo.

XIII. Mlčenlivost 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti se Smlouvou, a to i po zániku Smlouvy.

Výkresy a podklady předané Zhotovitelem Objednateli při jednání o uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy slouží pouze pro osobní potřebu Objednatele a nesmí být, bez písemného svolení Zhotovitele, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám. 

XIV. Náhrada škody

Zhotovitel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívat Dílo, náklady na zajištění náhradních dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání Díla apod.

Zhotovitel není povinen hradit škodu způsobenou Objednateli vadou Díla dodaného Zhotovitelem.

Celková souhrnná povinnost Zhotovitele k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků Objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností Zhotovitele nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 10% z celkové ceny Díla bez DPH.

Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

XV. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Smlouvou, těmito VOP nebo zákonem.

Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká, a to v rozsahu učiněného odstoupení.

Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle Smlouvy nebo těchto VOP, peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatele vzniklé na základě či v souvislosti s tvorbou Díla, ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení Smlouvy.

Po odstoupení od Smlouvy budou vzájemné nároky smluvních stran řešeny tak, že v případě jakéhokoli odstoupení od Smlouvy si Objednatel ponechá Dílo či jeho části, k němuž nebo k nimž nabyl vlastnické právo, dále bude povinen převzít veškeré části Díla, u kterých došlo k dodání v souladu se Smlouvou a těmito VOP, dále, je-li to technicky možné, bude povinen převzít také veškeré části Díla ve fázi rozpracovanosti, a dále bude povinen převzít veškerý spotřební materiál Zhotovitelem pro Objednatele na základě Smlouvy zajištěným. Veškeré části Díla dle předchozí věty bude Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit v souladu s Akceptací, pokud tak ještě neučinil. Náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy ponese Objednatel, dle hodinové sazby uvedené v těchto VOP.

XVI. Závěrečná ujednání 

Právní vztahy mezi účastníky se řídí českým právním řádem.

Zhotovitel a Objednatel se zavazují řešit veškeré spory ze Smlouvy nebo s ní související smírnou cestou.

Bude-li některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení Smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či nevymahatelným ustanovením.

Zhotovitel je oprávněn kdykoli provést změny VOP. Nově uzavírané Smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat pouze tehdy, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.

Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Zhotovitele na adrese www.picknick.cz/vseobecne-obchodni-podminky. 

Vytvořeno pod vedením Pikes Legal, s. r. o.

V Praze dne 1.7.2022 

Martin Přinosil
jednatel společnosti